نشریه مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS

نشریه علمی پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران     
  Iranian Journal of Remote Sensing and GIS
 
 
 نشریه علمی پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران بعنوان اولین نشریه تخصصی و وابسته به انجمن سنجش از دور و GIS ایران و دانشگاه شهید بهشتی، با هدف گسترش و ارتقاء پژوهشی، رشد آگاهی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه علوم سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی(RS/GIS) و کاربرد آنها، همچنین کمک به ایجاد همکاری علمی بین محققین این زمینه ها در داخل و خارج از کشور انتشار می یابد.

فهرست مطالب شماره های چاپ شده
نشانی دفتر نشریه: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز سنجش از دور و GIS، دفتر نشریه
تلفن تماس: 29903079-02122431723
دورنگار: 22431788
نشانی الکترونیکی: ir.rsgis@gmail.com 
 
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید